گل اینکارویله‌آ ـ خانواده: Bignoniaceae ـ نام علمی: Incarvillea delavayi مجموعه تولیدی سیدوس تولید کننده گلدان پلاستیکی سیدوس
گل اینکارویله آ (بیش از 7گونه)

گل اینکارویله‌آ

ـ خانواده: Bignoniaceae


ـ نام علمی: Incarvillea delavayi

گل اینکارویله‌آـ خانواده: Bignoniaceaeـ نام علمی: Incarvillea delavayi
مجموعه تولیدی سیدوس تولید کننده گلدان پلاستیکی سیدوس
گل اینکارویله‌آ


گل اینکارویله آ گیاه دائمی به بلندی ۶۰ و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر است.

دارای برگ‌های شانه‌ای مرکب از ۱۱ – ۶ جفت برگچه سرنیزه‌ای شکل بوده و خوشه‌های گل آن به رنگ صورتی پررنگ تا ارغوانی در اوایل و اواسط تابستان ظاهر می‌شوند.

گل اینکارویله‌آـ خانواده: Bignoniaceaeـ نام علمی: Incarvillea delavayi
مجموعه تولیدی سیدوس تولید کننده گلدان پلاستیکی سیدوس
ـ خانواده: Bignoniaceaeـ نام علمی: Incarvillea delavayi
مجموعه تولیدی سیدوس تولید کننده گلدان پلاستیکی سیدوس
گل اینکارویله‌آ

ـ نیازها:

گل اینکارویله‌آـ خانواده: Bignoniaceaeـ نام علمی: Incarvillea delavayi
مجموعه تولیدی سیدوس تولید کننده گلدان پلاستیکی سیدوس
 Bignoniaceae


به مکان آفتابی، خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

گل اینکارویله‌آـ خانواده: Bignoniaceaeـ نام علمی: Incarvillea delavayi
مجموعه تولیدی سیدوس تولید کننده گلدان پلاستیکی سیدوس
 Incarvillea delavayi


ـ ازدیاد:

گل اینکارویله‌آـ خانواده: Bignoniaceaeـ نام علمی: Incarvillea delavayi
مجموعه تولیدی سیدوس تولید کننده گلدان پلاستیکی سیدوس
 Bignoniaceae


از طریق کاشت بذر در بهار یا پائیز و تهیه قلمه یا تقسیم گیاه در بهار امکان‌پذیر است.

گل اینکارویله‌آـ خانواده: Bignoniaceaeـ نام علمی: Incarvillea delavayi
مجموعه تولیدی سیدوس تولید کننده گلدان پلاستیکی سیدوس
گلدان پلاستیکی سیدوس

 

 

 

 

 

 

 

تدوین:مینو غفوری ساداتیه

آدرس اینستاگرام:gooldono.stand.sidoos@

تلفن:09308743868